இந்த வாரம் தேவா இசையில் ஹரிஹரன் பாடியவை.
அந்த வகையில் இன்று வரும் பாட்டு கடிதப் போக்குவரத்து அதிகம் இருந்த காலத்தில் வந்தது.

பாடலோடு வருக

போட்டி முடிவு : நீ இருந்தால் நான் இருப்பேன்

படம் : ஆசையில் ஓர் கடிதம் 

பாடியவர் : ஹரிஹரன் & குழுவினர்

   http://www.youtube.com/watch?v=myrgW0yLnjA&sns=tw 

Advertisements