#RajaMusicQuiz 13 விடியலில் ஒரு பாட்டு

இன்றைய போட்டி

விடிகாலையின் சங்கீதம் இது,  ‪சித்ராவுக்குக் ‬கிட்டிய அழகிய தனிப்பாடலில் ஒன்று.

கிராமத்துக்காரப் படம், இந்தப் படத் தலைப்பு ‪இன்னொரு‬ படப் பாடலின் ஆரம்ப வரிகள்.
பாடலோடு வருக.

பாடல் : காலை நேர ராகமே

படம் : ராசாவே உன்னை நம்பி

Advertisements

28 thoughts on “#RajaMusicQuiz 13 விடியலில் ஒரு பாட்டு

  1. ராசாவே உன்னை நம்பி படத்திலிருந்து காலை நேர ராகமே பாடல்.

  2. காலை நேர ராகமே…. திரைப்படம் – ராசாவே உன்னை நம்பி

  3. காலை நேர ராகமே பாடல் ராசாவே உன்னை நம்பி படத்திலிருந்து

  4. பாடல் : காலை நேர ராகம்
    படம் : ராசாவே உன்னை நம்பி

  5. பாடல் தலைப்பு காலை நேர ராகமே திரைப்படம் ராசாவே உன்னை நம்பி

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s