நவம்பர் 27 இன்று போட்டி இல்லை

இன்று போட்டி இடம்பெறாது வழமை போல் நாளை முதல் மீண்டும் ஆரம்பமாகும்.

Advertisements

One thought on “நவம்பர் 27 இன்று போட்டி இல்லை

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s